Ochrana osobných údajov

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľ:
Newcastle Reality s.r.o.

Námestie SNP 16/16
974 01  Banská Bystrica

+421917580840
miroslav@newcastle.sk

Účel spracúvania osobných údajov:
Dopyt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
Telefonický kontakt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby

Príjemcovia získaných osobných údajov:
Newcastle Reality s.r.o.

Doba uchovávania osobných údajov:
365 dní - 1 rok.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:
Nie sú vymenovaní.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu určitú - 1 rok. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.